****ผู้สมัครรายชื่อต่อไปนี้กรุณาติดต่อ งานรับสมัคร โทร. 080-414-2695****
นางสาว นัจนันท์ ใจศรี

*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ มทร.ล้านนา ลำปาง รอบพิเศษ ๑ คลิ๊ก***


กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2560
1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน ที่ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที่ 27
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
2.ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 20 - 23 เมษายน 2560 ตามวัน เวลา ที่เปิดให้บริการ

*** นักศึกษาใหม่รอบ รับตรง ดำเนินการติดต่อการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยตนเอง ในวันที่ 24-26 พร้อมชำระเงินค่าธรรมการศึกษา ครึ่งหนึ่งของค่าเทอม ที่ ห้องวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง ดาวน์โหลดใบผ่อนผัน
http://academic.lpc.rmutl.ac.th/register/allow60-1.pdf


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และปริญญาตรี รอบพิเศษ 2
วันที่ 10 เม.ย. 60 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 60


ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 2 แจ้งผลการชำระเงินค่าสมัคร

Responsive image