มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับนักศึกษาใหม่ รอบ 2 ปีการศึกษา 2561

คุณวุฒิสำหรับผู้สมัคร ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด เอกสารรายละเอียดการสมัครเรียน | คุณวุฒิสำหรับผู้สมัคร | สมัครเรียนคลิ๊ก ที่นี้!!

ระดับปริญญาตรี ที่รับวุฒิ ปวช. หรือ ม.6

ลำดับ หลักสูตร - วิชาเอก รหัสหลักสูตร เกรดเฉลี่ย คุณวุฒิสำหรับผู้สมัคร
1 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมอาหาร\วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอกนิกส์ (4ปี) 161 2.50 ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ เกษตรกรรม หรือ เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ หรือ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (4ปี) 162 2.50 ปวช.สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
3 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต (4ปี) 163 2.50 ปวช.สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต
4 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี) 261 2.50 ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา
5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี)  262 2.00 ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา
6 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี (4ปี) 263 3.00 ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา
7 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี)   267 2.50 ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา
8 ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ (4ปี) 268 2.00 ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา
9 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์,สัตวศาสตร์,ประมง)(4ปี) 460 2.00 ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา
10 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4ปี) 466 2.00 ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา
หมายเหตุ       คุณวุฒิของผู้สมัครที่ระบุว่า เทียบเท่า หมายถึง การเทียบสาขาวิชาที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นแต่มีแผนการเรียนใกล้เคียงกับชื่อสาขาวิชาที่ระบุไว้ในระเบียบการ ไม่ใช่เทียบเท่าระดับ ปวช. หรือ ปวส.
 
       

ระดับ ปริญญาตรี ที่รับวุฒิ ปวส. เท่านั้น

ลำดับ หลักสูตร - วิชาเอก รหัสหลักสูตร เกรดเฉลี่ย คุณวุฒิสำหรับผู้สมัคร
11 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน 561 3.00 ปวส.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  หรือเทียบเท่า และต้องมีวุฒิ ปวช.สายช่างอุตสาหกรรมได้ทุกสาขา
12 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด เทียบโอน 661 2.00 ปวส. ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือ การบัญชี
13 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี เทียบโอน 662 3.50 ปวส. การบัญชี
14 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอน 663 2.50 ปวส. ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือ การบัญชี
15 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอน ภาคพิเศษ 664 เริ่มเปิดรับ 15 ก.พ. 61 ปวส. ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือ การบัญชี
16 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์,สัตวศาสตร์,ประมง) เทียบโอน 760 2.00 ปวส. เกษตรกรรม หรือเทียบเท่า
17 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทียบโอน 765 2.25 ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ       1. คุณวุฒิของผู้สมัครที่ระบุว่า เทียบเท่า หมายถึง การเทียบสาขาวิชาที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นแต่มีแผนการเรียนใกล้เคียงกับชื่อสาขาวิชาที่ระบุไว้ในระเบียบการ ไม่ใช่เทียบเท่าระดับ ปวช. หรือ ปวส.
 
       

ระดับปวส. ที่รับวุฒิ ปวช. หรือ ม.6

ลำดับ หลักสูตร - วิชาเอก รหัสหลักสูตร เกรดเฉลี่ย คุณวุฒิสำหรับผู้สมัคร
18 ปวส.(สัตว์ศาสตร์,พืชศาสตร์,ประมง) 860 2.00 ม. 6 ทุกแผนการเรียน, ปวช. เกษตรกรรม หรือเทียบเท่า
19 ปวส.การจัดการ 863 2.50 ม. 6 ทุกแผนการเรียน, ปวช. สายบริหารธุรกิจทุกสาขา
20 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 864 2.00 ม. 6 ทุกแผนการเรียน, ปวช. สายบริหารธุรกิจทุกสาขา
21 ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์  865 2.00 ม. 6 ทุกแผนการเรียน, ปวช. เกษตรกรรม หรือเทียบเท่า
22 ปวส.การตลาด 890 2.00 ม. 6 ทุกแผนการเรียน, ปวช. สายบริหารธุรกิจทุกสาขา
หมายเหตุ       คุณวุฒิของผู้สมัครที่ระบุว่า เทียบเท่า หมายถึง การเทียบสาขาวิชาที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นแต่มีแผนการเรียนใกล้เคียงกับชื่อสาขาวิชาที่ระบุไว้ในระเบียบการ ไม่ใช่เทียบเท่าระดับ ปวช. หรือ ปวส.
สมัครเรียน มทร.ล้านนา คลิ๊กที่นี้